อบรมภาวะผู้นำ

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Leadership Development: Middle Management Level
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำระดับกลาง