อบรมภาวะผู้นำ

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Leadership Development: Supervisor and First Time Manager
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำระดับต้น  

อบรมภาวะผู้นำ
อบรมทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ
อบรม Supervisory Skills
อบรมทักษะการบริหารจัดการทีม