Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Search Results

146 items found

Blog Posts (47)

 • Creating a Learning Culture

  บทความโดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Creating a Learning Culture การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งมั่น และต่อยอดการเรียนรู้ (Learning Culture) จะช่วยสร้างพื้นฐานอันแข็งแรง ให้บุคคลและองค์กร ในการรับมือกับความซับซ้อน (Complexity) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างราบรื่น ปรมาจารย์ชื่อดัง Peter Senge ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization ได้ย้ำความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อความยั่งยืนขององค์กร ในยุคที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) การเพิ่มทักษะ (Upskill) และ การปรับทักษะให้ทำงานที่แตกต่างจากเดิมได้ (Reskill) กำลังเป็นหนึ่งในวาระสำคัญอันดับต้นขององค์กรทั้งในปัจจุบัน และในวิถีชีวิตถัดไป (The Next Normal) องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ Peter Senge ได้กล่าวถึงไว้ตั้งแต่ ปี ค.ศ 1990 จึงกลับมาได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ปรมาจารย์ Senge ท่านมองในระดับบุคคล ทีม และองค์กร สำหรับดิฉัน คำว่า Learning Culture ในบทความนี้ดิฉันขอมองลงไปในระดับทีมก่อน เพราะการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูเป็นเรื่องใหญ่และใช้เวลา แต่ถ้าเรามองแบบสร้าง Quick Win ก่อน คือแต่ละทีมให้ความสำคัญและมุ่งสร้าง Learning Culture ก็จะกลายเป็นพลังร่วมในที่สุดได้ ความหมายของ Learning Culture คำว่า วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ดิฉันให้คำนิยามว่า เป็นวัฒนธรรมของทีมหรือกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังให้ มีความอยากรู้ อยากเรียน (Curiosity) และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำองค์กร ผู้นำทีม มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และได้รับการส่งเสริมด้วยค่านิยมขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะที่ทันกาลต่อการเปลี่ยนแปลง และผลสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร เป็นส่วนที่ช่วยให้ Organizational Culture ขยับไปให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพราะวัฒนธรรม (Culture) เมื่อฝังแน่นแล้ว ย่อมเปลี่ยนยาก โดยเฉพาะในช่วงที่องค์กรมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การสร้าง Learning Culture มีประโยชน์จริงหรือ การศึกษาจากสถาบันและองค์กรในระดับสากล มากมายที่ยืนยันว่า ไม่เสียหลายแน่นอน มีผลการศึกษาที่รวบรวมไว้โดยหนังสือชื่อว่า ATD’s Foundation of Talent Development ว่าองค์กรที่มี Learning Culture เป็นองค์กรที่มีผลงานเหนือคู่แข่งจริง ทั้งในด้าน การเงิน การปฏิบัติการ และความพึงพอใจของบุคลากร องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในระดับสูงแล้ว บุคลากรโดยเฉลี่ยมีผลิตภาพมากกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมด้านนี้ในระดับต่ำกว่า ถึง 37% มีความสามารถในการสร้างและส่งมอบคุณภาพของสินค้าได้มากกว่า 26% และ มีแนวโน้มที่จะมีทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจมากกว่า 58% โดยสรุป Learning Culture สามารถส่งผลดีต่อ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลิตภาพ (Productivity) และ ผลกำไร (Profit) องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Learning Culture จะให้ความสำคัญกับทั้งสี่ด้านดังต่อไปนี้ 1. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้: อย่างแรกที่เราดูได้คือ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือค่านิยมองค์กรมีการระบุความสำคัญของการเรียนรู้ การพัฒนา หรือการปรับปรุง ไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ถ้าเราไปเปิดดูวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเช่น Amazon, Apple, 3M, Nike เราสามารถเห็นได้ว่า มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเมื่อมีทิศทางที่ชัดแล้ว มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบมากน้อยแค่ไหน ว่าเรื่องการเรียนรู้เชื่อมโยงและส่งเสริมยุทธศาสตร์องค์กรอย่างไร หากทำได้ดี ทีมงานต่างๆก็จะให้เวลากับการเรียนรู้ทั้งในทีม และระหว่างทีม ไม่ต้องคอยพวงหน้าและระวังหลัง ว่าหัวหน้าฉันจะตัดคะแนนฉันหรือไม่ 2. ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้: มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการสร้างสมรรถนะ Learning Agility ให้กับบุคคล (ความหมายของ Learning Agility ติดตามได้ในบทความเรื่อง Learning Agility) และช่วยอบรมให้เข้าใจว่า จะนำการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร 3. บทบาทของผู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้: บทบาทของผู้นำทีมจะมีความเป็นโค้ชด้วย องค์กรที่เน้นการเรียนรู้ จะเพิ่มทักษะการเป็นโค้ชหรือการเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้บริหารและผู้จัดการทุกระดับ ผู้นำทีมเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดรับและให้ Feedback บุคลากรเข้าใจว่าตนเองต้องพัฒนาอะไร และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของตนเอง หน่วยงานพัฒนา ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ในการค้นหาสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาและสนใจจะพัฒนา และให้ข้อมูลที่ดี จัดหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การคัดกรองเนื้อหาของสิ่งที่เรียนรู้: พันธกิจด้านหนึ่งของ Google คือ การจัดระเบียบข้อมูลในโลกนี้และทำให้เข้าถึงได้ง่ายในทุกที่และมีประโยชน์ เราสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์และคัดกรองเนื้อหาในการเรียนรู้ในทีมของเราได้ ส่วนผู้ที่เรียนรู้ ก็ต้องมีทักษะการคิดแบบ Critical Thinking เพื่อให้ตนเองคัดกรอง แยกแยะ คัดสรรให้ตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ระยะสั้น แต่ต้องในระยาวด้วย ค้ดกรองผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอด เช่นวิทยากร หรือโค้ชที่เข้ามาช่วยในการเชื่อมการเรียนร้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เรียนควรได้ประสบการณ์ที่ดี มีประโยชน์ต่อทั้งงาน และถ้าจะดียิ่งขึ้นต่อสุขภาพและชีวิตส่วนตัวด้วย จึงอยากเรียนรู้อีก ไม่ควรทำให้ผู้เรียนรู้สึกแบบนี้ “The day I start learning is the day I quit learning!!!” ควรให้ผู้เรียนรู้สึกว่า “The day I start learning is the day I am so inspired to continue learning.” อุปสรรคและปัญหาของทีมส่วนใหญ่ที่ทำให้ Learning Culture ไม่เกิดขึ้น เพราะว่าอะไร ข้อแรกมาจาก ภาวะผู้นำของทีม นั่นคือผู้นำทีมเน้นไปที่การสร้างผลงานในปัจจุบันอย่างเดียว ในบทความเรื่องผู้นำตัวคูณ ดิฉันได้เขียนไว้ว่า ผู้นำตัวหารจะมองว่าความสามารถคนว่ามีไว้ใช้งาน ในทางตรงกันข้ามผู้นำตัวคูณ จะมองความสามารถคนว่ามีไว้เพื่อเพิ่มและขยายขีดจำกัด ถ้าผู้นำต้องการให้ลูกทีมใช้เวลาทั้งหมด ไปกับการทำงาน โดยไม่โค้ชและไม่ส่งเสริมการเรียนรู้เลย ในที่สุดแล้วชื่อเสียงของทีมก็จะไม่ดึงดูดคนเก่งที่เป็นคนชอบเรียนรู้เข้ามาทำงานด้วย ถ้าในองค์กรมีทีมแบบนี้เยอะๆ ก็จะมีประสิทธิผลแค่ระยะสั้น แต่ความเสียหายในระยะยาวจะสูงมาก ข้อสองคือ ขาดความรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้ นั่นคือ คนไม่กล้าลองผิด ลองถูก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อื่น หรือบรรทัดฐานที่เคยเป็นมา เรียกว่าขาดการสร้างความปลอดภัยด้านจิตใจ (Psychological Safety) เช่น เวลาทำงานพลาดครั้งเดียว แต่โดนมองว่าไร้ความสามารถไปตลอด หรือ แสดงความคิดเห็นออกมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นๆ แล้วโดนดุจนขายหน้า ถูกเพื่อนๆมองว่าเป็นคนนอกกลุ่ม เป็นต้น ข้อสาม คือบุคลากรไม่มีแรงจูงใจ ที่จะเติบโตและเรียนรู้ การอบรมได้รับการมองว่า เป็นเครื่องมือในการซ่อมแซมผู้ที่มีปัญหา หรือผู้ที่มีผลงานไม่ดี ไม่มีการพัฒนาเชิงรุก หรือถามความสนใจและพรสวรรค์ของผู้เรียน ขาดการสื่อสารว่าสิ่งที่น่าเรียนรู้สำคัญต่อยุทธศาสตร์องค์กรและอนาคตของบุคคลอย่างไร Sustaining A Learning Culture การสร้าง Learning Culture อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เรายังต้องรักษา (Sustain) ไว้ให้ได้อีกด้วย แนวทางในการรักษาไว้คือ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อม แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และยุทธศาตร์ขององค์กร ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้ยังคงสร้างคุณค่าให้บุคคล ทีมและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง Download บทความ แบบประเมิน Learning Culture และรายละเอียดเพิ่มเติม - click ไปที่ Learning Ecosystem รับฟังการบรรยายเรื่อง Creating a Learning Culture - click Reference: Senge, Peter M. (2006). The Fifth Discipline: The arts & practice of the learning organization. New York : Doubleday. © Copyright - All rights reserved. - AcComm Group

 • A Study: Creating a Coaching Culture; what is meaningful for leaders?

  by Atchara Juicharern, Ph.D. (Cara) To download the report: click In times of rapid change, I believe that coaching is a purposeful practice that serves well and can increase people and teams' agility and adaptability. For organizations to thrive and move forward, simply speaking about high & low adaptability is not sufficient. It is today's imperative for leaders to engage their teams to achieve organizational goals and resilience in times of chaotic movement and change. Teams that are not adaptable and aligned find it challenging to produce sustainable results. Effective coaching is needed for leaders and teams to mutually agree and align team strategy, vision, and values. The purposeful coaching practices can also surface the obstacles and challenges that could impede achieving vision and goals. It can also help teams identify and define the organizations' core values for success. A purposeful coaching culture can substantially improve engagement and performance during periods of change and disruption. The Study: As a trailblazer in creating a coaching culture, Atchara and AcComm Group conducted a study a few years ago to explain and magnify what and how organizations can support leaders and managers to apply coaching with their team members and fulfill their teams' coaching purposes more effectively and productively. Three hundred leaders from 50 organizations from the 20 different industries joined as respondents of this study (Airlines, Banking, Chemical Industries, Insurance, Electronics, Automobiles, Food and Beverages, Telecommunication, Real Assets, Healthcare, etc.). These leaders (respondents) have been trained on coaching's meaning, impacts, and coaching skills. Findings: Some of the Great Opportunities: 80% of leaders (respondents) agree that people in their organizations share the same belief that "Coaching Culture is important to the short and long-term success of their organizations". 76% of leaders (respondents) agree that their organizations are supporting them in applying the proper coaching process that leads to creating a coaching culture. 53% of leaders (respondents) agree that their organizations invest in developing coaching skills for leaders and managers. Some of the Challenges are: Only 35% agree that their organizations assigned a specific person or department to continue creating a coaching culture. Only 32% agree that there is regularly enough corporate communication about coaching. Only 28% agree that their managers support them in continuing their coaching practices; for instance, managers are role models in coaching, and respondents received formal or informal recognitions for successfully coaching someone. Coaching Skills Training: 64% have received 1-3 day coaching skills training 28% have received up to 6 days of coaching skills training High Impact Factors to Effective Coaching-Skills Training The #1 highest impact factor: the instructors The #2 highest impact factor: the learners' commitments What support do I need from my organizations to continue my coaching practice? #1: A clarity of my manager's direction and a clear purpose of my organization #2: Refresher course or support system for continuous learning after the training We hope these findings could help organizations invest in what is meaningful to leaders and managers who are your true drivers of creating a coaching culture. This study explains that; leaders are likely to continue their coaching if the practices align with their organizations' purposes. We are deeply grateful to all leaders and organizations who participated in this study. Your support encourages AcComm Group and me to continue providing the most meaningful coaching approaches to you. Most importantly, it will help us all save hundreds of miles in our effort to expand the coaching opportunities to everyone in your organizations, especially those who need it. To download the report: click About the author: Atchara Juicharern (Cara) is a winner of The Woman Leadership Award and an accomplished leadership and executive coach who has been developing executives and leaders in the organizations to be successful in leadership and coaching. With her passion to support leaders and organizations in creating coaching and mentoring cultures, she often conducts and supports significant coaching studies. She is frequently invited to speak about the coaching trends and the future of coaching in various leadership and HR forums. Her best-selling book "Leader as Coach" is the first Thai language book that brings practical and simplified coaching methods and conversation to leaders and has received a foreword by the world number 1 Coaching Guru and Thought Leader - Dr. Marshall Goldsmith. Contact us: +662 197 4588-9 Email: info@aclc-asia.com www.aclc-asia.com ****************************** (C) Copyright - All rights reserved.

 • เรื่อง "ตัดใจ" ทำได้ทันที แล้ว "ตัดสินใจ" ให้ดี ทำอย่างไร

  ท่านคิดว่า แต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน เราตัดสินใจประมาณกี่ครั้ง? คำตอบ: มีการศึกษาที่ระบุว่า ประมาณ 35,000 ครั้ง เรียกว่า ตัดสินใจในแทบทุกการกระพริบตาของเราเลยก็ว่าได้นะคะ แต่ถ้าถี่ขนาดนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา เช่น จะใส่เสื้อตัวไหน จะทำผมทรงอะไร จะโทรหาเพื่อนคนไหน แต่ถ้าพูดถึงการตัดสินใจที่ต้องใช้ความคิด พิจารณา ก็อยู่ที่ประมาณ 70 ครั้ง ไม่น้อยเลยเช่นกัน แล้วคนเก่งๆ เขามีวิธีการตัดสินใจอย่างไร ขอสรุปมาแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้ค่ะ 1. พวกเขามักทำให้การตัดสินใจที่หยุมหยิม กลายเป็นกิจวัตร ที่ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดสินใจ สังเกตไหมว่า Steve Jobs จะใส่เสื้อสีดำคอเต่า และกางเกงยีนส์ คนที่มีชื่อเสียงด้านความสำเร็จในธุรกิจหลายๆคน มักใส่เสื้อ และกางเกงสีเดิม แบบเดิมทุกวัน จนกลายเป็น Personal Brand ไปเลย ดร. มาแชล โกลด์สมิท ก็จะใส่เสื้อโปโลสีเขียวทุกวัน ดิฉันเคยถามท่าน ท่านก็บอกเหมือนกันว่า จะได้ไม่ต้องมาตัดสินใจทุกวัน ว่ากันว่า เพราะเขาไม่ต้องการใช้สมองในการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ให้เปลืองพื้นที่ความคิด เพราะต้องการใช้ศักยภาพสมองทั้งหมดไปในเรื่องที่สำคัญเท่านั้น 2. พวกเขาจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือเรื่องที่มีความซับซ้อนในตอนเช้า เพราะเป็นช่วงที่ยังไม่มีอะไรเข้ามาแทรกให้ปวดสมอง 3. พวกเขาจะสังเกต และรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบชั่วกาลนาน ด้วยการใช้อารมณ์ชั่ววูบ 4. พวกเขามีการเก็บข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจที่สำคัญ และถามคำถามหลายรูปแบบกับตนเอง แต่เมื่อถึงเวลาต้องฟันธง ก็ไม่เชื่องช้ายืดเวลาออกไปจนอาจเสีย มากกว่าได้ 5. พวกเขาออกกำลัง อย่างน้อยก็ประมาณ 30 นาทีต่อวัน มีการศึกษาที่สนับสนุนว่าการออกกำลังกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ (ข้อนี้ชอบมาก เป็นแรงจูงใจให้ดิฉันกลับมาออกกำลัง ให้สม่ำเสมอมากๆ เลย ) 6. พวกเขาทำสมาธิสั้นๆ ห้านาที ระหว่างวัน หรือเท่าที่เวลาเอื้ออำนวย ถึงแม้จะยุ่งวุ่นวายระหว่างวันก็ตาม เพื่อรักษาคุณภาพของสติและอารมณ์ 7. พวกเขาเปิดรับความเห็นจากผู้อื่น เช่น โค้ช ที่ปรึกษา หรือคนที่เขาเข้าไปหา เพื่อขอความเห็น พวกเขารับฟัง และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ 8. พวกเขามักถามตนเองด้วยว่า สิ่งที่ตัดสินใจนั้นอยู่บนรากฐานของคุณธรรม ความถูกต้องที่พวกเขายึดมั่นหรือไม่ 9. พวกเขามักกลับมาทบทวนถึงการตัดสินใจที่ผ่านมา ไม่ใช่เพื่อการต่อว่าตนเอง แต่เพื่อประเมินและถือเป็นบทเรียน ในการปรับปรุงในครั้งต่อไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยให้ทุกท่านลองนำมาใช้ได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ เรียบเรียงโดย อาจารย์เจี๊ยบ (อัจฉรา) – AcComm Group (C) Copyright - All rights reserved.

View All

Pages (99)

 • Training | Bangkok | AcComm & Image International Co., Ltd.

  Enabler of “Learning at the Speed of Business” Unlock Your Potential Unleash Your Innovation Amplify Your Greatness Copyright - AcComm Group. All rights reserved. Training . Coaching . Consultin g . Learning Ecosystem People, Team and Organization Development Virtual Live Online Training Micro-learning Contact us English/Thai All topics can be delivered via live online webinar. Skill & Tool Set for the Next Normal LEADING IN TIMES OF CHANGE ​ Learn more COACHING ESSENTIALS Learn more A structured strategic process for leadership teams creating together the next phase of the organization’s strategy and focus. This is a fast and deep process based on two days structured strategic workshop. A High impact process creating commitment, engagement and renewed motivation. ​ Outstanding business results with a globally proven track record and clear deliverables for the next phase of the organization. LEADING IN THE NEXT NORMAL Coaching others can be one of the most rewarding experiences a leader can have in his or her career. Our coaching skills development programme is ICF approved coach specific training hours (ACSTH and CCE). We provide proven models, practical skills development and simple coaching tools you can use for yourself and for the growth of others. MANAGEMENT ESSENTIALS Learn more We offers you from basic to advanced management development programs to help you develop and refine the skills you need to manage people, performance and productivity. Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment and sustainable success. COMMUNICATION ESSENTIALS Learn more Our unique and award-winning communication development program "THINK ON YOUR FEET®" helps you be confident and effective in any situations. Benefits are; decreased cost, improved productivity, avoided costs of ambiguity and increased customers & employees engagement. MULTIPLIER LEADERSHIP COACHING SYSTEM Learn more CREATING PSYCHOLOGICAL SAFETY FOR LEARNING, GROWTH, AND INNOVATION Learn more Most leadership development programs are rich with inspiration and insight but don't necessarily lead to long-term change. This program is different and designed to develop sustainable muliplier habits. Based on a talent development and research organization headquartered in Silicon Valley, California "The Wiseman Group, we bring these solutions to organizations striving to build a high-contribution culture and ignite multiplying behavior. This modern group coaching activities are facilitated by our global award-winning coaches. Psycholigical safety is the most important social process that enables innovation. Experience the practical steps how organizations and leaders can build psychological safety in their organizations, creating an environment where employees feel included, fully engaged, and encouraged to contribute their best efforts and ideas. Learn more / SALES LEADERSHIP ESSENTIALS Learn more CUSTOMER SERVICES SALES COMPETENCIES ASSESSMENT VIRTUAL LEADERSHIP Our leadership development programs complete your leadership skills, image and professionalism. With our best practices in leadership development and continuous successes, we are selected to be Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand. He is the world famous leadership Coach, and the author of the award-winning book “What Got You Here Won’t Get You There". We have successful track record and experience in helping leading organizations win hearts and minds of customers. We help you convert disruptive questions into proactive future customer strategies. With a wide range of platforms, we provide you with customized solutions that best fits your needs. SUCCESS WITH PEOPLE ​ Learn more DESIGN THINKING ​ Learn more TEAM COACHING The Essential Leadership Skills in the 21st Century to lead and develop the agile, collaborative and continuous development teams. ​ Learn more MISSION POSSIBLE™ Being proactive and productive in disruptive reality ​ Learn more ASSESSMENT TOOLS ​ Learn more PUBLIC WORKSHOP Learn more Contact us Other Solutions OUR TEAM Thailand Coaching and Training AcComm Group provides learning & development solution to organizations in Thailand and other countries in Asia. We partner with training and development program providers around the world that are creating the most innovative and effective programs utilizing the latest and the most practical performance models. We only deliver training and development programs that have been proven to improve results. We use experiential learning methodologies; learner-focused, hands-on involvement, self-reflection, feedback, skills practice, microlearning and action planning to increase interest in learning, better long-term retention, and easier transfer of learning to the workplace. Our team has strong track record of success and cross-cultural expertise & experience. Our Success LATEST ARTICLES Creating a Learning Culture 5 Post not marked as liked A Study: Creating a Coaching Culture; what is meaningful for leaders? 40 2 likes. Post not marked as liked 2 เรื่อง "ตัดใจ" ทำได้ทันที แล้ว "ตัดสินใจ" ให้ดี ทำอย่างไร 13 Post not marked as liked Read More

 • Training | แอคคอมกรุ๊ป | บริษัทอบรมคุณภาพสูง

  Enabler of “Learning at the Speed of Business” Unlock Your Potential Unleash Your Innovation Amplify Your Greatness Copyright - AcComm Group. All rights reserved. Training . Coaching . Consulting. Learning Ecosystem People, Team and Organization Development อมรมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ Micro-learning สามารถจัดอบรมทาง Live Online Webinar ได้ทุกโปรแกรม ติดต่อเรา English/Thai ชุดทักษะและเครื่องมือบริหารและนำคนในยุคปกติรูปแบบใหม่ พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ​ ข้อมูลเพิ่มเติม ในยุค VUCA การศึกษาต่างๆ ได้ระบุตรงกันว่า ผู้นำและผู้จัดการต้องการกระบวนการ ทักษะและเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรที่ต่างไปจากเดิม กระบวนการ Organizational Navigation™ และ Team Navigation™ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดในยุค Disruption และยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร่งเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ​ Leadership in the Next Normal พัฒนาทักษะการโค้ช ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ​ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม พัฒนาทักษะการสื่อสาร ข้อมูลเพิ่มเติม เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการทีราบรื่นและเกิดประสิทธิผล เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม ​ โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®)" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ​ พัฒนาการเป็นผู้นำตัวคูณ ด้วยเทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม การสร้างบรรยากาศความปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนของอุปนิสัยความเป็นผู้นำที่เพิ่มพูนทวีคูณความสามารถของบุคคลและทีม (Multipliers) แอคคอมกรุ๊ปนำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำตัวคูณที่ทันสมัย จากองค์กรที่มีชื่อเสียงในการวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถ และการอบรม Multiplier Leadership เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ มาสู่องค์กรที่กำลังมองหาเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำที่ทันสมัย และกลยุทธ์ในการนำศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร ด้วยรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่นำโดยโค้ชที่ได้รับรางวัลในระดับสากล ​ องค์กรลงทุนมากมายในการสร้างนวัตกรรม แต่เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือดำเนินไปอย่างเชื่องช้า คำตอบคือ องค์กรขาดกระบวนการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ ที่พิสูจน์แล้วจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลมากกว่าทีมงานโดยทั่วไปอีกเท่าตัว พบกับเทคนิคและขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้จริง ในการสร้างทีมงานที่ทรงประสิทธิผลและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้องค์กรได้แบบเชิงรุก ​ พัฒนาภาวะผู้นำ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมพัฒนาการบริการลูกค้า และสุดยอดเทคนิคการขาย ประเมินสมรรถนะนักขาย ข้อมูลเพิ่มเติม Virtual Leadership (New) ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำเป็นเลิศให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับให้กับองค์กร ทำให้แอคคอมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ดร. มาแชล โกลด์สมิท ให้เป็นผู้แทนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม เราได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าและเทคนิคการขายด้วยความสำเร็จมาแล้ว หลักสูตรการบริการลูกค้าของเราจึงเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัล "Best Customer Service Program" จาก World HRD Congress 2018 ​ หลักสูตรนี้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การครองใจและการสื่อสารกับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และอื่นๆ รูปแบบการเรียนรู้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการบริการและการขายที่เป็นเลิศ ทักษะเพื่อความสำเร็จด้านคน Success with People ​ ข้อมูลเพิ่มเติม การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ​ ข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องมือและแบบประเมิน ​ ข้อมูลเพิ่มเติม Team Coaching ​ ข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะการโค้ชทีม เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีความคล่องแคล่ว มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Mission Possible™ วิธีการคิดเชิงรุก การบริหารตนเองและงานเพื่อผลิตภาพสูงสุด ข้อมูลเพิ่มเติม Public Workshop ข้อมูลเพิ่มเติม Contact us Other Solutions OUR TEAM Thailand Coaching and Training แอคคอมกรุ๊ป ให้บริการการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่าสิบห้าปี เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการของแอคคอมฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเติบโตจากการที่ลูกค้าบอกต่อ ​ เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีความสำเร็จ อีกทั้งเน้นนวัตกรรมและโมเดลการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่เสมอ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์และความสำเร็จที่ผ่านมา แอคคอมฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การติดตามผล สร้างความน่าสนใจของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Microlearning และการนำไปปฏิบัติในงานจริง ทีมของเรามีผลงานความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งเทคนิคการพัฒนาตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับรางวัลบริษัท อบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุด ถึงห้าหลักสูตร Our Success LATEST ARTICLES Creating a Learning Culture 5 Post not marked as liked A Study: Creating a Coaching Culture; what is meaningful for leaders? 40 2 likes. Post not marked as liked 2 เรื่อง "ตัดใจ" ทำได้ทันที แล้ว "ตัดสินใจ" ให้ดี ทำอย่างไร 13 Post not marked as liked Read More

 • | training-coaching-ac

  Please let us know about you: Email Name Last Name Company Position Phone I accept terms & conditions View terms of use Please type your request: Submit

View All