top of page
HROD.png

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

HR/Organization Development

Developing organization's capabilities through the alignment of strategy, structure, people, rewards, metrics, and management process. 

ที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ป เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง และมีความเข้าใจบริบทขององค์กร อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ปเสมอมา 

การบริการด้านการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ป มีดังนี้

Culture and Value Development.jpg

Culture & Value

สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

การสื่อสารและขยายผล

รวมถึงการประเมินวัฒนธรรมองค์กร


© Copyright - AcComm Group - All rights reserved. 

Talent Assessment and Development.jpg

Talent Assessment & Development

ประเมินและพัฒนาคนเก่ง
หรือผู้ที่มีศักยภาพ

 ©Copyright -  AcComm Group - All rights reserved.

Competency Development

Competency & Development Roadmap
ออกแบบและพัฒนาสมรรถนะ 
และวางแผนพัฒนา

© Copyright - AcComm Group - All rights reserved. 

Performance management.jpg

Performance Management
ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

 ©Copyright -  AcComm Group - All rights reserved.

Your Strategic Partner

We grew by word of mouth. 

We have 100% repeated customers.

bottom of page