ORGANIZATION DEVELOPMENT

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

ที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ป เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง และมีความเข้าใจบริบทขององค์กร อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ปเสมอมา 

การบริการด้านการพัฒนาองค์กรของแอคคอมกรุ๊ป มีดังนี้

Culture & Value

สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

การสื่อสารและขยายผล

รวมถึงการประเมินวัฒนธรรมองค์กร


 

© Copyright - AcComm Group - All rights reserved. 

Talent Assessment & Development

ประเมินและพัฒนาคนเก่ง

หรือผู้ที่มีศักยภาพ 

 ©Copyright -  AcComm Group - All rights reserved.

© Copyright - AcComm Group - All rights reserved. 

Competency & Development Roadmap

ออกแบบและพัฒนาสมรรถนะ และวางแผนพัฒนา

 ©Copyright -  AcComm Group - All rights reserved.

Performance Management

ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

Your Strategic Partner

We grew by word of mouth. 

We have 100% repeated customers.

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2021 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group