top of page

Professional Image & Personality Development

We align your people with your corporate brand.
หลักสูตรของแอคคอมฯ เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ที่ดี และความสำเร็จที่ยั่งยืน
©Copyright – AcComm Group
Executive Professional Image 
พัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้บริหารในเชิงธุรกิจ

การอบรมเน้นในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้บริหาร การเลือกเสื้อผ้าและการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาส ภาพลักษณ์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับในสากล ในการทำงานและการเข้าสังคม การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่โน้มน้าวใจ สร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับผู้ที่พบปะและติดต่อสื่อสารด้วย

 

เสริมสร้างทักษะ และความมั่นใจในการวางตัว การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งในภาคธุรกิจและวงสังคม รวมถึงพัฒนาวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence - EQ) 

 

Professional Image Development
พัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคลากรในเชิงธุรกิจ

การอบรมและฝึกปฏิบัติเน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากร  การเลือกเสื้อผ้าและการแต่งกาย กิริยา มารยาทที่เหมาะสมในการทำงานและการเข้าสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับทัศนคติในการร่วมงานกับผู้อื่น

 

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้กับผู้ที่พบปะและติดต่อสื่อสารด้วยในการติดต่อทางธุรกิจ มารยาทในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และกาลเทศะในการสื่อสารกับลูกค้า การฝึกปฏิบัติของแอคคอมฯ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และช่วยให้นำไปใช้ในการทำงานได้จริง

Professional Image in Customer Service 
พัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคลากรในการบริการลูกค้า

การอบรมเน้นการสร้างทัศนคติในการรักงานบริการลูกค้า และความเข้าใจในแบรนด์ขององค์กร การเป็นตัวแทนที่ดีขององค์กร  การบริหารอารมณ์ตนเองและของลูกค้าในการบริการ และในสถานการณ์จัดการยากต่างๆ

 

แนวทางการอบรมเน้นในเรื่องการดูแลภาพลักษณ์มืออาชีพ การแต่งกาย กิริยา มารยาทในการบริการลูกค้า การสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีทั้งการรับฟัง การถาม และการให้ข้อมูลต่างๆ แอคคอมฯ ได้ออกแบบภาพลักษณ์และการสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กร ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ด้วยความสำเร็จมาแล้ว 

©Copyright - AcComm Group

    รูปภาพมีลิขสิทธ์

AcComm Group

Credit: Lemonade Magazine

แอคคอมฯ ให้สัมภาษณ์ใน Lemonade Magazine โดย อ. หญิง ให้คำแนะนำด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์มืออาชีพ

หลักสูตรอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม

  • การพัฒนาวุฒิภาวะด้านอารมณ์ เพื่อบุคลิกภาพที่ีดี  

  • ทัศนติเชิงบวก และทัศนคติแบบ Growth Mindset

  • มารยาทในโต๊ะอาหาร (Business Etiquette)

  • มารยารยาทในการติดต่อธุรกิจ (Business Etiquette)

bottom of page