อบรมทักษะการให้และรับ Feedback
Giving and Receiving Feedback

©Copyright – AcComm Group

Giving and Receiving Feedback

Giving effective feedback enhances individual and team performance. In this program, participants will learn how to deliver performance feedback effectively. The learning and practices also cover handling resistance and develop more productive manager-employee work relationships.

Objectives:

 

Successful completion of this course will increase your knowledge and ability to:

  • identify the elements of effective feedback conversation

  • create mutually sense of ownership in keeping communication open

  • help employees understand your feedback and directions

  • demonstrate effective interaction during feedback discussion

  • provide clear and motivating feedback that employees know what is expected of them

  • offer ongoing feedback for positive guidance and improvement

อบรม Giving and Receiving Feedback

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติ ทักษะ และเครื่องมือในการให้และรับ Feedback พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อบรม Leading Change