Modern Supervisory Skills 

Modern Supervisory Skills

หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ช่วยให้ผู้ที่เป็นหัวหน้างานสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น กับบทบาทการนำทีมงาน และการบริหารจัดการทีมงานยุคใหม่ ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัย ค่านิยม วัฒนธรรม และความคิด อีกทั้งเครื่องมือการบริหารงานเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในบริบทของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

เสริมสร้างทักษะการบริหารคน การสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งให้ทักษะในการปรับตัวเข้ากับองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นและสร้างสรรค์

ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ 5 ข้อ ผ่านการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นระบบ และสนุกสนาน ได้ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในองค์กร

วัตถุประสงค์

 • ระบุ บทบาท หน้าที่ และสมรรถนะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล

 • ปรับทัศนคติ มุมมอง และปรับตัวเข้าสู่บริบทการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 • ปรับพฤติกรรมตนเอง เพื่อการสร้างความศรัทธา (Trust) ให้บุคคลรอบตัว 

 • ประยุกต์ใช้ทักษะการเป็นหัวหน้างานทั้งห้าข้อ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 • สื่อสารและบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาต่างวัย และต่างสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 • กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้อื่นและตนเอง

 • เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีมงาน และสามารถพัฒนาทีมงานและเพิ่มศักยภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมทักษะการขาย, Selling Skills Training, อบรม Selling Skills

อบรม Supervisory Skills

การอบรมผสมผสานการเรียนรู้แบบ Blended Learning

Online VDO, Workshop, Assessment, Tracking Success

ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา อีกทั้งประยุกต์ใช้ในงานจริง  

พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group