อบรม Think on your feet

Think on Your Feet®

 Global Leaders in Business Communications Training

©Copyright – AcComm Group

Think on Your Feet® 
  Exclusively delivered in Thailand by AcComm Group

Over 95% of communication is informal and impromptu. Think on Your Feet® is the only workshop that addresses these situations; structure ideas, get to the point and be remembered.

Think on Your Feet® benefits professionals at all levels, transforming business communications. This workshop has successfully helped: 

Executives:

 • Navigate high-stakes situations

 • Gain trust and respect

 • Save time

Managers:

 • Develop top talent

 • Set clear objectives

 • Boost productivity

Technical Teams

 • Summarize complex information

 • Communicate with non-specialists

 • Speak with confidence

Sales/Customer Service Teams

 • Manage objections

 • Negotiate better

 • Close deals faster

This two-day customizable workshop will develop you to:

 • Use the best communication strategy for any situations

 • Structure a topic into bite-sized chunks for easy retention

 • Present ideas clearly, concisely and memorably

 • Communicate and influence with impact in any situations  

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). 

Benefits:  Decreased cost, improved productivity, avoided costs of ambiguity.  Increased revenue, more persuasive people, business advantages, customers and employees engagement.

Think on Your Feet(R) Brochure

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). Think on Your Feet International, Inc.. and AcComm & Image International will enforce its right against any copying or other infringement, trademark and intellectual property rights. 

 

หลักสูตร Think on Your Feet® รวมทั้งโมเดลต่างๆ คู่มือและการสอน เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของ Think on Your Feet International, Inc. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถสอนและถ่ายทอดหลักสูตร  Think on Your Feet® ในประเทศไทย (Exclusive Right)  การลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถีงดัดแปลงบางส่วนหรือส่วนใดก็ตาม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือภาษาใดๆก็ตาม เป็นสิ่งผิดกฏหมาย 

 

Think on Your Feet International, Inc.. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงปรับค่าเสียหายให้ถึงที่สุดกับผู้ที่พยายามลอกเลียนแบบ ผู้ที่ทำสำเนา ผู้ที่นำไปดัดแปลง หรือนำไปส่งต่อ หรือใช้ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์.  

Think on Your Feet® for Managers