top of page
อบรม Think on Your Feet

Think on Your Feet®

 Global Leaders in Business Communications Training

อบรมการสื่อสาร

Think on Your Feet®
โดย แอคคอมกรุ๊ป

Think on Your Feet® เป็นหลักสูตรเดียวในโลก ที่เน้นทักษะและฝึกปฏิบัติการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่ท่านไม่คาดคิด ช่วยให้ท่านเรียบเรียงความคิดเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว และถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจท่านโดยง่ายดาย

 

อีกทั้งสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ดีเยี่ยม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ท่านได้ ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัว มีเวลาจำกัด หรืออยู่ภายใต้ความกดดัน และสถานการณ์ที่ท้าทายต่าง ๆ

 

หลักสูตร Think on Your Feet®  ได้ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับที่เข้าอบรมจากทั่วโลก ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของงาน และสัมพันธภาพด้วยความสำเร็จมาแล้ว

 

การฝึกปฏิบัติสามารถปรับตามความคาดหวังของระดับงานของผู้เข้าอบรม ตัวอย่างการปรับกรณีศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติขององค์กรที่ผ่านมา เช่น

ผู้บริหารระดับสูง (Executives)

 • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่จัดการยาก และมีผลกระทบสูง

 • สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ได้รับความเคารพ

 • ประหยัดเวลา

ผู้จัดการ (Managers)

 • พัฒนาความสามารถของบุคลากร

 • สื่อสารเป้าหมายที่มีความชัดเจน

 • เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน (Productivity)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Teams)

 • นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายและรวดเร็ว

 • สื่อสารกับผู้ที่ไม่มีข้อมูลด้านเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความมั่นใจในการสื่อสารและการนำเสนอ

ทีมขาย และทีมบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Teams)

 • รับมือกับข้อโต้แย้ง และอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เจรจาต่อรองได้อย่างราบรื่น

 • โน้มน้าวใจ และปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวหน้างานและบุคลากร (Supervisors and Team Members)

 • นำเสนอความคิดเห็น ได้กระชับ ชัดเจน 

 • โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม และปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 • บริหารจัดการความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจะช่วยให้ท่าน

 • สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆ

 • มีความมั่นใจในการเรียบเรียงข้อมูลได้รวดเร็ว กระชับ และทำให้ผู้ฟังจำได้

 • ถ่ายทอดความคิดของท่านอย่างชัดเจน ครบถ้วน กระชับและน่าประทับใจ

 • โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้เกิดผล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ก็ตาม 

ประโยชน์ที่ได้รับ:  ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ  ลดความเสียหายจากข้อมูลคลุมเครือ เพิ่มรายได้  เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถในการโน้มน้าว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มความผูกพันที่ลูกค้าและบุคลากรมีต่อองค์กร

© Copyright -  All rights reserved. This VDO is to be viewed on this website only. It is not permitted to be shared, saved, nor forwarded or to be used by other website of platforms. Please contact us for more details.

© Copyright - การลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถีงดัดแปลงบางส่วนหรือส่วนใดก็ตาม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือภาษาใดๆก็ตาม เป็นสิ่งผิดกฏหมาย 

 

bottom of page