top of page
อบรม Think on Your Feet

Think on Your Feet®

 Global Leaders in Business Communications Training

Think on Your Feet(R) Brochure

Think on Your Feet®
ลิขสิทธิ์การสอนที่เดียวในประเทศไทย โดย แอคคอมกรุ๊ป

Think on Your Feet® เป็นหลักสูตรเดียวในโลก ที่เน้นทักษะและฝึกปฏิบัติการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่ท่านไม่คาดคิด ช่วยให้ท่านเรียบเรียงความคิดเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว และถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจท่านโดยง่ายดาย

 

อีกทั้งสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ดีเยี่ยม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ท่านได้ ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัว มีเวลาจำกัด หรืออยู่ภายใต้ความกดดัน และสถานการณ์ที่ท้าทายต่าง ๆ

 

หลักสูตร Think on Your Feet®  ได้ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับที่เข้าอบรมจากทั่วโลก ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของงาน และสัมพันธภาพด้วยความสำเร็จมาแล้ว

 

การฝึกปฏิบัติสามารถปรับตามความคาดหวังของระดับงานของผู้เข้าอบรม ตัวอย่างการปรับกรณีศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติขององค์กรที่ผ่านมา เช่น

ผู้บริหารระดับสูง (Executives)

 • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่จัดการยาก และมีผลกระทบสูง

 • สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ได้รับความเคารพ

 • ประหยัดเวลา

ผู้จัดการ (Managers)

 • พัฒนาความสามารถของบุคลากร

 • สื่อสารเป้าหมายที่มีความชัดเจน

 • เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน (Productivity)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Teams)

 • นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายและรวดเร็ว

 • สื่อสารกับผู้ที่ไม่มีข้อมูลด้านเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความมั่นใจในการสื่อสารและการนำเสนอ

ทีมขาย และทีมบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Teams)

 • รับมือกับข้อโต้แย้ง และอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เจรจาต่อรองได้อย่างราบรื่น

 • โน้มน้าวใจ และปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวหน้างานและบุคลากร (Supervisors and Team Members)

 • นำเสนอความคิดเห็น ได้กระชับ ชัดเจน 

 • โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม และปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 • บริหารจัดการความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจะช่วยให้ท่าน

 • สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆ

 • มีความมั่นใจในการเรียบเรียงข้อมูลได้รวดเร็ว กระชับ และทำให้ผู้ฟังจำได้

 • ถ่ายทอดความคิดของท่านอย่างชัดเจน ครบถ้วน กระชับและน่าประทับใจ

 • โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้เกิดผล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ก็ตาม 

ประโยชน์ที่ได้รับ:  ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ  ลดความเสียหายจากข้อมูลคลุมเครือ เพิ่มรายได้  เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถในการโน้มน้าว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มความผูกพันที่ลูกค้าและบุคลากรมีต่อองค์กร

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). 

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). Think on Your Feet International, Inc.. and AcComm & Image International will enforce its right against any copying or other infringement, trademark and intellectual property rights. 

 

หลักสูตร Think on Your Feet® รวมทั้งโมเดลต่างๆ คู่มือและการสอน เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของ Think on Your Feet International, Inc. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถสอนและถ่ายทอดหลักสูตร  Think on Your Feet® ในประเทศไทย (Exclusive Right)  การลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถีงดัดแปลงบางส่วนหรือส่วนใดก็ตาม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือภาษาใดๆก็ตาม เป็นสิ่งผิดกฏหมาย 

 

Think on Your Feet International, Inc.. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงปรับค่าเสียหายให้ถึงที่สุดกับผู้ที่พยายามลอกเลียนแบบ ผู้ที่ทำสำเนา ผู้ที่นำไปดัดแปลง หรือนำไปส่งต่อ หรือใช้ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์. 

Think on Your Feet® for Managers

bottom of page