top of page
อบรม Storytelling
©Copyright – AcComm Group

Storytelling - Putting stories to work
การเล่าเรื่องราวเพื่อการโน้มน้าว

ผู้ที่เป็นนักขายที่มีผลงานเหนือกว่าคนทั่วไป มีผลิตภาพและผลงานเหนือกว่าผู้อื่นได้ถึง 200%  มักเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่เยี่ยมยอด

เราทุกคนต่างใช้ทักษะการขายทุกวัน แท้จริงแล้วการเล่าเรื่องเพื่อการขายไอเดีย การขายโครงการ ขายสินค้าและบริการ ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการโน้มน้าวใจ และจุดประกายการตัดสินใจ 

การขายมีการเปลี่ยนแปลงมาก ในอดีตลูกค้าสนใจคุณลักษณะของสินค้าและความแตกต่างที่สินค้าของท่านมีเหนือกว่าผู้อื่น ปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสินค้าได้จากแหล่งข้อมูลทางออนไลน์ หรือการอ่านความคิดเห็นของผู้อื่น นักขายที่ยอดเยี่ยมจึงต้องสามารถใช้เทคนิคการเล่าเรื่องราวที่กระชับ ตรึงความสนใจ และนำไปสู่ผลสำเร็จในการขายได้
 

แอคคอมฯ  ที่แรกในโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการถือลิขสิทธิ์การสอน Storytelling for Sales™ การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการประยุกต์ใช้ในงานจริง

 ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 

 • เชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ฟังได้รวดเร็วกว่า

 • สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจที่ยั่งยืนกว่า

 • เกิดการยอมรับในข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย เพิ่มการจดจำและการบอกต่อ

 • โน้มน้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการเชื่อมโยงกับอารมณ์ละความรู้สึก

 • ลดอุปสรรคในการสื่อสาร ตอบข้อโต้แย้งได้อย่างจูงใจ

 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมงาน ที่มี Mindset เชิงบวกในการสื่อสาร

 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมขายที่มีผลงานดีเด่น

โปรแกรมการอบรม

 • พื้นฐานการเล่าเรื่อง

 • เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

 • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยใช้การเล่าเรื่อง

 • เทคนิคการเรียบเรียงเรื่องที่จะเล่าให้เข้าใจง่าย และจูงใจ

 • การเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างคุณค่า (Value)

 • การจูงใจสู่การตัดสินใจ

 • การรับมือกับข้อโต้แย้งด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

 • ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • การติดตามผลเพื่อเสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง 

Storytelling for Sales Thailand
bottom of page