top of page
อบรม Negotiation Skills
©Copyright – AcComm Group

Effective Negotiation

หลักสูตร Effective Negotiation  ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเตรียมการต่อรอง ในการประเมินสถานการณ์ และการจัดการสถานการณ์จัดการยากระหว่างการต่อรอง ให้หลักการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และรับมือกับคู่เจรจาในรูปแบบต่างๆ  ให้ขั้นตอนที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติโดยใช่สถานการณ์ในงานจริง 

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจแนวคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง

  • สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการจูงใจกับการเจรจาต่อรองได้

  • สามารถจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เรียนรู้แนวทางและขั้นตอนในการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ

  • เข้าใจกลเม็ดต่าง ๆ ที่คู่ต่อรองอาจใช้ในการเจรจาต่อรองและการรับมือ

  • ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองเพื่อการประยุกต์ใช้ทักษะและความมั่นใจ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการและทักษะในการต่อรอง 

เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices)

และฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาในงานจริง

 พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

bottom of page