Effective Negotiation

อบรมการเจรจาและการต่อรอง

©Copyright – AcComm Group

Effective Negotiation

หลักสูตร Effective Negotiation  ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเตรียมการต่อรอง ในการประเมินสถานการณ์ และการจัดการสถานการณ์จัดการยากระหว่างการต่อรอง ให้หลักการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และรับมือกับคู่เจรจาในรูปแบบต่างๆ  ให้ขั้นตอนที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติโดยใช่สถานการณ์ในงานจริง 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง

 • สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการจูงใจกับการเจรจาต่อรองได้

 • สามารถจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้แนวทางและขั้นตอนในการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจกลเม็ดต่าง ๆ ที่คู่ต่อรองอาจใช้ในการเจรจาต่อรองและการรับมือ

 • ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองเพื่อการประยุกต์ใช้ทักษะและความมั่นใจ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการและทักษะในการต่อรอง 

เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices)

และฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาในงานจริง

 พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อบรม Leading Change
AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2021 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group