top of page

Smart and Affordable Solutions to Organization's Continuous Learning

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group

Micro-learning Solutions

Our innovative E-learning is designed in series of Micro-learning format for better engagement, development reinforcement and measurable changes. 

 

We support the needs of modern learners in the digital age by aligning to three learning requirements:

 1. More just-in-time, less just-in-case learning

 2. Engage the learner with visual, short and relevant content

 3. Design content for more self-directed and specialized learning. 


อย่าปล่อยให้ความซับซ้อนด้านเวลา และการเดินทางมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเติบโตของบุคลากรของท่าน

การเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Micro-learning เป็นเรื่องสนุกและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาในยุคดิจิทัลอย่างมหาศาล หากเรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งผลในการพัฒนาผลงาน มีหลักสูตรทันสมัยให้ข้อมูลใหม่ๆอย่างทันกาล และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจได้อย่างต่อเนื่อง
 
แอคคอมกรุ๊ปและพันธมิตร นำเสนอหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรในยุคดิจิทัล ที่จะเป็นกลไกสำคัญทำให้ธุรกิจของท่านแข่งขันได้ ด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ทันกาล มีความสามารถที่นำหน้าผู้อื่น และมีความผูกพันต่อการเรียนรู้และองค์กร


 

 

หลักสูตรของเรามีองค์ประกอบที่สำคัญสามข้อ 

 1. เน้นความรู้และทักษะที่ทันกาลและจำเป็นต้องใช้ทันที

 2. ตรึงความใส่ใจผู้เรียนด้วยรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย มองเห็นภาพ

 3. ออกแบบเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

+ สามารถจัดเพิ่มให้มีการโค้ชเป็นกลุ่ม โดยโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ 

หลักสูตร (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 1. Leadership Development

 2. Coaching Skills Development

 3. Communication Skills Development

 4. Teamwork Skills

 5. Management Skills Development

 6. Selling Skills

 7. Customer Service Skills

 8. Mission Possible™ (Productivity and Get Things Done)

 9. Working from Home

bottom of page