ฺBite size learning delivered to your desk

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group
AcComm Group - Virtual Live-online Training Testimonials
Our NPS Score is 100%
Testimonials.jpg
4.png
Virtual Training Program

What it is not?

 • Not a one-way communication training

 • Not a distance learning using audio or vdo-conferencing

 • Not an online meeting or webinar without interacting with others

 • ไม่ใช่การเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้การสื่อสารทางเดียว

 • ไม่ใช่การเรียนรู้ทางไกล

 • ไม่ใช่การเรียนรู้คนเดียวที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

What it is?

 • Highly Interactive Training Activities

 • With experienced facilitators who also provide feedback

 • Live but last no more than 60 minutes

 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ และมีรูปแบบการสื่อสารสองทาง

 • มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำหน้าที่อำนวยการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

 • เรียนรู้สดไปพร้อมๆกัน แต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อครั้ง