LEADING IN TIMES OF CHANGE

Leading effectively in the age of disruption

สามโปรแกรมการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัล:

เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างทีมงานที่คล่องตัว (Agile) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development)  

โปรแกรมได้รับการพัฒนาโดย ดร. เอเวียด ก็อซ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในการพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 ด้วยความสำเร็จมาแล้ว  จากการศึกษาและติดตามผลที่ยาวนาน ดร. ก็อซ ได้พัฒนาสามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความแตกต่าง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ต่างๆที่ท้าทายในองค์กร และพัฒนาทีมงานที่พร้อมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

Self Navigation - Leading Self

โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้นำเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการพัฒนาเชิงลึกและท้าทายกว่าโปรแกรมทั่วๆไป มีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ในการวางแผนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และอย่างสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร สร้างความคืบหน้า ทำให้ผู้นำครอบครองการจัดการความคืบหน้า และเต็มใจในการร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกั

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เพิ่มพูน Agile Leaders ที่สามารถสร้างความพร้อมและความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมและองค์กร

 • เพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร

 • เพิ่มประสิทธิผลของภาวะผู้นำในองค์กร

Leading & Coaching People for Change 

โปรแกรมนี้ช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ได้สูงสุด ให้เทคนิคและขั้นตอนการสนทนาที่ใช้เวลาน้อยกว่า แต่ได้ผลลัพธ์สูงกว่า เตรียมการเป็นผู้บริหารและผู้จัดการให้มีเทคนิคที่ทันสมัยสอดคล้องกับบุคลากรในยุคปัจจุบันและอนาคต

โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในปัจจุบัน เพราะ​

 • เป็นทักษะที่ใช้ได้จริงและใช้ได้ทันที

 • เป็นการสนทนาที่รวมถึงการโค้ชและมากไปกว่านั้นให้ระบบและเทคนิคการจัดการกับสถานการณ์จัดการยากต่างๆ

 • เป็นหลักสูตรที่มีกรณีศึกษาสอดคล้องและตรงการสถานการณ์ในองค์กรอย่างแท้จริง

Exclusively delivered in Thailand by

AcComm & Image International, Global Partner of Navigation in Times of Change, based in Switzerland

Leading / Coaching Teams

- for Agile Organizations

 

โปรแกรมนี้ ช่วยพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการในการนำทีมที่ประกอบด้วยบุคลากร ซึ่งมีความหลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรมและความคิด  สร้างความสอดคล้องในการเปลี่ยนแปลง ให้ระบบความคิด ทักษะของผู้นำทีมแบบ Agile Leaders ที่มีประสิทธิผล ให้กระบวนการที่ทำให้ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเกิดผลสำเร็จ

 

โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในปัจจุบัน เพราะ​

 • ผู้นำในทุกระดับได้รับการพัฒนา “Agile Leadership Mindset”

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Agile Leaders

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถช่วยให้ทีมบรรลุผลลัพธ์สูงสุด

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถสร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงจากสมาชิกในทีมได้ทั้งความคิดและความรู้สึก

 • ผู้บริหารและผู้จัดการได้รับเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาทีมที่มีประสิทธิผลของงานสูงสุด

 • ผู้นำทีมสามารถสร้างทีมงานที่ประสานและร่วมมือกันระหว่างทีมงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น (Collaboration)

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้า ผลสำเร็จและโน้มน้าวได้อย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์หลากหลาย

© Copyright Note - โปรแกรมลิขสิทธิ์  N.E.W.S.™  เอกสาร โมเดล และเครื่องหมาย เครื่องมือต่า'งๆ เป็นลิขสิทธิ์ของ N.E.W.S.® Coaching & Training Ltd.  และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถสอนและถ่ายทอดหลักสูตร N.E.W.S.™ programs ในประเทศไทย (Exclusive Right)  การลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถีงดัดแปลงบางส่วนหรือส่วนใดก็ตาม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือภาษาใดๆก็ตาม เป็นสิ่งผิดกฏหมาย 

 

N.E.W.S.® Coaching & Training Ltd. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงปรับค่าเสียหายให้ถึงที่สุดกับผู้ที่พยายามลอกเลียนแบบ ผู้ที่ทำสำเนา ผู้ที่นำไปดัดแปลง หรือนำไปส่งต่อ หรือใช้ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์. 

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group