top of page
อบรม Leadership

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group

สามโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ:

เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่มีประสิทธิผล สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างทีมงานที่คล่องตัว (Agile) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development)  

สามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในองค์กรด้วยความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาทีมงานที่พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคดิจิทัล 

1. Self Navigation - Leading Self

โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้นำเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการพัฒนาเชิงลึกกว่าโปรแกรมทั่วๆไป มีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ในการวางแผนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และอย่างสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร สร้างความคืบหน้า ทำให้ผู้นำครอบครองการจัดการความคืบหน้า และเต็มใจในการร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • พัฒนา Growth Mindset และ Agile Mindset 

 • เพิ่มสมรรถนะ "Resilience" ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

 • เพิ่มพูน Agile Leaders ที่สามารถสร้างความพร้อมและความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมและองค์กร

 • เพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร

 • เพิ่มประสิทธิผลของภาวะผู้นำในองค์กร

2. Leading & Coaching People for Change 

     Manager as a Coach™

โปรแกรมนี้ช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ได้สูงสุด ให้เทคนิคและขั้นตอนการสนทนาที่ใช้เวลาน้อยกว่า แต่ได้ผลลัพธ์สูงกว่า เตรียมการเป็นผู้บริหารและผู้จัดการให้มีเทคนิคที่ทันสมัยสอดคล้องกับบุคลากรในยุคปัจจุบันและอนาคต

โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในปัจจุบัน:

 • เป็นทักษะที่ใช้ได้จริงและใช้ได้ทันที

 • เป็นการสนทนาที่รวมถึงการโค้ชและมากไปกว่านั้นให้ระบบและเทคนิคการจัดการกับสถานการณ์จัดการยากต่างๆ

 • เป็นหลักสูตรที่มีกรณีศึกษาสอดคล้องและตรงการสถานการณ์ในองค์กรอย่างแท้จริง

© Copyright – All rights reserved. AcComm & Image International.

This VDO is for viewing only. It is not for sharing, cannot be copying, and cannot be used to promote any other website, product or services. 


ด้วยความร่วมมือในระดับสากล
แอคคอมกรุ๊ปนำกระบวนการ และเครื่องมือการพัฒนาที่เป็นระบบ
ในการพัฒนาภาวะผู้นำ และการนำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

3. Leading / Navigating / Coaching Teams

    Leader & Manager as a Team Navigator

โปรแกรมนี้ ช่วยพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการในการนำทีมที่ประกอบด้วยบุคลากร ซึ่งมีความหลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรมและความคิด  สร้างความสอดคล้องในการเปลี่ยนแปลง ให้ระบบความคิด ทักษะของผู้นำทีมแบบ Agile Leaders ที่มีประสิทธิผล ให้กระบวนการที่ทำให้ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเกิดผลสำเร็จ

 

โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในปัจจุบัน เพราะ​

 • ผู้นำในทุกระดับได้รับการพัฒนา “Agile Leadership Mindset”

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Agile Leaders

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถช่วยให้ทีมบรรลุผลลัพธ์สูงสุด

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถสร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงจากสมาชิกในทีมได้ทั้งความคิดและความรู้สึก

 • ผู้บริหารและผู้จัดการได้รับเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาทีมที่มีประสิทธิผลของงานสูงสุด

 • ผู้นำทีมสามารถสร้างทีมงานที่ประสานและร่วมมือกันระหว่างทีมงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น (Collaboration)

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้า ผลสำเร็จและโน้มน้าวได้อย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์หลากหลาย

bottom of page