TRAINING AND DEVELOPMENT

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

01

Pre-learning Assessment

Byte Sized Learning

02

Interactive Workshop

Simulations, Games,

Role Plays

03

E-learning, Micro Learning, Mobile Learning

Small Group Practice & Feedback

04

Post Assessment

Real World Application

©Copyright – AcComm Group
สามารถจัดอบรมได้ทั้งแบบ Face-to-Fac และ Virtual Live Online

หลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ พัฒนาทักษะที่ครบถ้วนเพื่อการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่องค์กรในกลุ่ม Fortune 100 ได้นำไปใช้ด้วยผลสำเร็จมาแล้ว

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับสากล

ทั้ง "Best Performance Coaching"  และ

"Best Transformational Coaching"

ผู้จัดการมือใหม่ บริหารทีมอย่างไร ให้ได้ใจและ

ได้งาน และหลักสูตรหรับพัฒนาผู้นำ Tech Team 

การพัฒนาภาวะผู้นำ ที่ออกแบบมาสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี  ผู้นำทีมต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อประสิทธิผของงาน เพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร และความสำเร็จที่ยั่งยืน

ความปลอดภัยด้านจิตใจ (Psychological Safety) เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ พบกับสามทางเลือกในการพัฒนาความปลอดภัยด้านจิตใจ เพื่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในองค์กร อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการโค้ชทีมเป็นทักษะที่ผู้นำและผู้บริหาร จำเป็นต้องใช้ในยุคที่ทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรนี้ให้ทั้งระบบและวิธีการ อีกทั้งฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อให้ผู้นำ และผู้บริหารมีความมั่นใจ

ในการโค้ชทีม เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Agility)

และบรรลุผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

สามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคและ

ความท้าทายต่าง ๆ ในองค์กรด้วยความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาทีมงานที่พร้อมต่อการเรียนรู้

สามารถมองเห็น และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

และดิจิทัลเทคโนโลยี  เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

ได้สำเร็จ และด้วยความมั่นใจ

คัดสรรมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับโลก เสนอให้ท่านได้เลือกตั้งแต่ การนำเสนอขั้นพื้นฐาน ไปจนถึง กลยุทธ์การวิเคราะห์ และนำเสนอในธุรกิจ ขั้นสูง การเรียบเรียงความคิด  การสื่อสารตรงประเด็น และกระชับ การโน้มน้าวใจ การตอบคำถามแบบมืออาชีพ เราช่วยให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่ทรงประสิทธิผลในทุกสถานการณ์

 

ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ หรือเป็นการคิดสด พูดสด หรือการสื่อสารภายใต้ความกดดัน  วิธีการพัฒนาของเรายังเสริมให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจอยู่เสมออีกด้วย   

หลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆ ได้ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้นำ ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร เข้าใจและบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยความสำเร็จ เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ระบบและเน้นทักษะการนำการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ความคล่องตัว (Agility) ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของ

แอคคอมกร๊ป มีความแตกต่างทั้งด้านความรู้และทักษะที่ทันกาลต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง

 

เน้นวิธีการเรียนรู้  ที่เน้นการลงมือทำ และฝึกปฏิบัติทั้งในระหว่างอบรมและในงานจริง มีเสริมการเรียนรู้นอกห้องอบรมด้วย Microlearning เพื่อกระตุ้น

ให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลที่ทันกาล และ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning)

 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการฟังเชิงลึก และการจัดการกับอุปสรรคในการฟัง เพิ่มผลิตภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

  Multiplier Leadership ได้รับการออกแบบจาก

เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์

- รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำรูปแบบใหม่ๆ  และต้องการสร้างผู้นำที่ดึงดูดคนดีและคนเก่ง (Talents) และทวีคูณอัจฉริยภาพของทีมงาน  

แอคคอมฯ มีประสบการณ์ในการช่วยองค์กรชั้นนำต่างๆ พัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าด้วยความสำเร็จมาแล้ว เราช่วยพัฒนาทักษะที่เปลี่ยนไปในการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อให้องค์กรของท่านมีชื่อเสียงเป็นเลิศในการบริการลูกค้า สร้างประสบการณ์การบริการที่ประทับใจ และรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างแบรนด์ที่ลูกค้ารักและคิดถึงอยู่เสมอ 

หลักสูตรอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม และ Net Promoter Score (NPS)  ในระดับสูง ถึงระดับ 100%

Blended Learning Methodologies