TRAINING AND DEVELOPMENT

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

01

Pre-learning Assessment

Byte Sized Learning

02

Interactive Workshop

Simulations, Games,

Role Plays

03

E-learning, Micro Learning, Mobile Learning

Small Group Practice & Feedback

04

Post Assessment

Real World Application

©Copyright – AcComm Group
สามารถจัดอบรมทาง Live Online Webinar ได้

หลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ พัฒนาทักษะที่ครบถ้วนเพื่อการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่องค์กรในกลุ่ม Fortune 100 ได้นำไปใช้ด้วยผลสำเร็จมาแล้ว เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับสากลทั้ง "Best Performance Coaching"  และ "Best Tranformational Coaching"

ทักษะการประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัล เรียนรู้เทคนิคการประสานความร่วมมือด้วยวิธีการที่สนุกสนาน เสริมด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และหลักการคิดต่างๆ เพื่อการประสานความร่วมมือเป็นเลิศ 

หลักสูตรการสื่อสาร Think on Your Feet® แตกต่างจากหลักสูตรการสื่อสารทั่วๆไป เพราะหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านเรียบเรียงความคิดและสื่อสารได้กระชับ และมีประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ หรือเป็นการคิดสด พูดสด หรือการสื่อสารภายใต้ความกดดัน เพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจ โน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอคคอมฯ มีประสบการณ์ในการช่วยองค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าด้วยความสำเร็จมาแล้ว เราช่วยพัฒนาทักษะที่เปลี่ยนไปในการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อให้องค์กรของท่านดึงดูดลูกค้า สร้างประสบการณ์การบริการที่ประทับใจ และรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน 

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้นำ ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร เข้าใจและบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยความสำเร็จ เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ระบบและเน้นทักษะการนำการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ความคล่องตัว (Agility) ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบที่เน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาจากงานจริง วิทยากรของแอคคอมฯ มีเทคนิคการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างที่เสริมความเข้าใจของผู้เข้าอบรม กระตุ้นการมีส่วนร่วมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ท่านอยากมีเวลาเพิ่มขึ้น วันละสามถึงสี่ชั่วโมงหรือไม่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านบรรลุภารกิจและผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ช่วยให้ท่านลดความเครียดและเพิ่มความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ พบกับหกหลักการที่มาพร้อมกับทักษะและเครื่องมือที่นำไปปฏิบัติได้ทันที ในหลักสูตรนี้ ภารกิจพิชิตได้จริง

โปรแกรมพัฒนาทักษะการขายของเรา ช่วยให้ท่านสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งของท่านได้ สร้างความเชื่อมั่นในสายตาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากจะเพิ่มยอดขายและกำไรแล้ว ยังทำให้ท่านสนุกกับการขายได้ตลอดเวลา

หากท่านต้องการสร้างสัมพันธภาพ การโน้มน้าว และการขายไอเดีย ขายสินค้า หรือการบริการต่างๆ ในการขาย ในการบริหาร หรือปฏิบัติงาน ทักษะในปัจจุบันที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสำเร็จ คือการสื่อสารแบบการเล่าเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิผล

สร้างประสิทธิผลและความเป็นมืออาชีพใน Virtual meeting การประชุมและการสื่อสารกับลูกค้า  การประชุมและนำเสนอความคิดเห็น ภายในทีมและภายในองค์กร

Please reload

การสร้างความปลอดภัยด้านจิตใจ เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม

ความปลอดภัยด้านจิตใจ (Psychological Safety) เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ พบกับสามทางเลือกในการพัฒนาความปลอดภัยด้านจิตใจ เพื่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในองค์กร อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล

แบบประเมินที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อการใช้งานและการประยุกต์ใช้หลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

ทักษะการโค้ชทีมเป็นทักษะที่ผู้นำและผู้บริหารขาดไม่ได้ในยุคที่ทีมงานต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรนี้ให้ทั้งระบบและวิธีการ อีกทั้งฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการโค้ชทีมที่มีความคล่องตัว (Agility) และความเป็นเลิศในทุกด้าน 

โปรแกรมที่มาจากความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยทีมกลยุทธ์ที่มีประสบการณ์กว่ายี่สิบปี ในการพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 ด้วยความสำเร็จมาแล้ว 

 

จากการศึกษาและติดตามผล ทีมพันธมิตรของแอคคอมกรุ๊ป ก่อตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พัฒนาสามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในองค์กรด้วยความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาทีมงานที่พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคดิจิทัล และในวิถีปกติใหม่

อนาคตขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำในการบริหารกลยุทธ์ทั้งด้านงานและด้านคน อีกทั้งความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ผู้นำในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง และจะบริหารงานและคนอย่างไรเพื่อประสิทธิผลของตนเอง ทีมงานและความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสามขั้นตอนในการกำจัดอุปแสรรคในการฟัง เพิ่มผลิตภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมฯ มีความแตกต่างทั้งด้านความรู้และทักษะที่ทันกาลต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง และวิธีการเรียนรู้และเน้นการลงมือทำ และฝึกปฏิบัติทั้งในระหว่างอบรมและในงานจริง มีเสริมการเรียนรู้นอกห้องอบรมด้วย Microlearning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลที่ทันกาลและเรียนรู้อยู่เสมอ (Lifelong Learning)

์การเรียนรู้และนำ NLP ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน ช่วยพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเพื่อความเติบโต (Growth mindset)  และเพิ่มประสิทธิผลและคุณค่าให้ผลการปฏิบัติงานได้ วิทยากรของแอคคอมฯ มีเทคนิคการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ NLP ที่สนุกสนาน เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทั้งในงานและการออกแบบชีวิตที่เติบโต ก้าวหน้าและมีความสุขของตนเอง หลักสูตรสามารถปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรได้

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของแอคคอมฯ เน้นพัฒนาภาพลักษณ์มืออาชีพในการปฏิบัติงาน  และพัฒนาภาพลักษณ์ และการสื่อสารที่สอดคล้องและส่งเสริมแบรนด์และชื่อเสียงที่ดีขององค์กร

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ Team Synergy ไม่ใช่การทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่เน้นการสร้างและรักษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นผู้ร่วมทีมที่มี EQ สูง และเห็นความสำคัญในเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรก่อนเป้าหมายส่วนตน พัฒนาพฤติกรรมที่สร้างพลังทวีคูณ วิทยากรมีประสบการณ์สูงและสร้างการเปิดรับในการเรียนรู้ และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  

Please reload

Blended Learning Methodologies