Coaching Essentials and Principles

Certificate Program (ACSTH 60 Hours)

ICF Approved Coach

Specific Training Hours Program

Interactive. Informative. Transformative
©Copyright – AcComm Group
Program Vision

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความมั่นใจในการโค้ชให้กับผู้นำและผู้จัดการในองค์กร หรือผู้บริหารที่สนใจในทักษะการโค้ช ตามมาตรฐานสากลของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ 

ทักษะนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน มีทักษะและมีความมั่นใจในการใช้การโค้ชเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และสร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นแรงจูงใจ และความผูกพันในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ทีมงานเกิดความคิดริเริ่ม และนำศักยภาพออกมาใช้สูงสุด เพื่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ ได้รับการรับรอง 60 ชั่วโมงจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ เรียนรู้ตามหลักสมรรถนะหลักในการโค้ช ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ 

สอนโดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ และทีมงานแอคคอมฯ 

โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

Coaching Essentials and Principles Certificate Program

The program is ICF Approved Coach Specific Training - 60 hours. The program develops core coaching competencies, and path to creating coaching culture.

หลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ - 60 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการสร้าง Internal Coach และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองคกร มีระบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการในทุกหน่วยงานขององค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach)

 • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

 • ผู้บริหารและผู้จัดการในทุกระดับที่ต้องใช้กทักษะการโค้ช

 • หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะ HR as Coach

 • ผู้บริหารระดับสูง และ CEO ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

รูปแบบการพัฒนา

ลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาทักษะการโค้ช 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบ On-line การฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย และการประยุกต์ใช้ในงานจริง

โปรแกรมมีให้เลือกสองแบบคือ:

Option 1:

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงหรือ 6 วัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ติดกัน) 

• ฝึกปฏิบัติทุกอาทิตย์ ครั้งละ 30 นาที  

• ศึกษาด้วยตนเอง (On-line) 2 ชั่วโมง

• ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย 5 ครั้ง ครั้งละสองชั่วโมง โดยจัดเป็นอาทิตย์ละครั้ง หรือสองอาทิตย์ครั้ง
  

Option 2:

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงหรือ 6 วัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ติดกัน) 

• ฝึกปฏิบัติทุกอาทิตย์ ครั้งละ 30 นาที  

• ศึกษาด้วยตนเอง (On-line) 4 ชั่วโมง

• ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย 4 ครั้ง ครั้งละสองชั่วโมง โดยจัดเป็นอาทิตย์ละครั้ง หรือสองอาทิตย์ครั้ง

* หลักสูตรสามารถปรับเป็น 42 ชั่วโมงหรือมากกว่าได้  

หลักสูตรการโค้ชแบบสองวัน ข้อมูลเพิ่มเติม

Our Coaching Programs have won three awards: 

 • Best Coaching Program

 • Best Performance Coaching Program

 • Best Transformational Coaching Program 

From Asia's Coaching & Leadership & Excellence Awards

organized in Singapore by WORLD HRD CONGRESS

CMO Asia and CHRO Asia.

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2021 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group