อบรม DISC
Success with People
The secret to working with anyone successfully 

©Copyright – AcComm Group

MASTERING SOFT SKILLS WITH EXTENDED DISC®

The secret to working with anyone successfully

แบบประเมิน Extended DISC ให้ผลรายงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานได้ดีเลิศ วิทยากรที่เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้ประโยชน์จากผลรายงานได้อย่างคุ้มค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความสามารถในการสื่อสารและทักษะระหว่างบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม  การทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น และปรับตัวได้อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารและสร้างผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถค้นพบจุดแข็งและข้อควรระวังของตนเองในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์สไตล์ผู้อื่นได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถปรับตัววิธีการสื่อสารและเตรียมการร่วมงานหรือประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ และสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืน เช่นผู้ร่วมงานใน  ทีม ต่างทีม และลูกค้า

  • ผู้ที่กำลังจะเลื่อนตำแหน่ง หรือเพิ่งจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในการดูแลคนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 

  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์บุคคล 

  • ผู้ที่จำเป็นต้องใช้การโน้มน้าว จูงใจ และการต่อรอง ในการบรรลุผลลัพธ์

  • ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

อบรมทักษะการขาย, Selling Skills Training, อบรม Selling Skills

การอบรมผสมผสานการเรียนรู้แบบ Blended Learning

Online VDO, Workshop, Assessment, Action Plan

ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา อีกทั้งประยุกต์ใช้ในงานจริง  

พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

"Success with People"

Fundamentals and Essentials for

Interpersonal Skills, Leadership and

Effective Interaction Management