top of page
อบรม Selling Skills
©Copyright – AcComm Group

Smarter Selling

การขายที่มีความสำเร็จ คือการทำให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าของสินค้าและบริการ ในระหว่างการประชุม หรือระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารกับนักขาย นักขายที่ยอดเยี่ยมสามารถทำเรื่องนี้ได้ดี 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Smarter Selling นี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่าแตกต่างจากหลักสูตรการขายอื่นๆ  ให้เทคนิคและการฝึกปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าในสินค้า การบริการ และสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าที่ยั่งยืนได้อย่างมีผลสำเร็จ

โปรแกรมนี้ให้ทักษะและเครื่องมือสำหรับทีมขาย ในการสร้างความไว้วางใจ เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ผลกำไร และเพิ่มความสุขและความผูกพันในการทำงานให้ทีมขาย และผู้บริหารทีมขายอีกด้วย


 

หัวข้อในการพัฒนา:

 

Relationships and trust

 • การประเมินและเพิ่มสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับลูกค้า

 • การเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

 

Customer analysis and planning

 • โมเดลการประเมินปัจจับการขับเคลื่อนการตัดสินใจของลูกค้า

 • การค้นหาคุณค่า (Values) ที่ลูกค้ามองหา

Bias and Listening

 • การรับฟังลูกค้าโดยปราศจากอคติใดๆ

 • พัฒนาทักษะการฟังขั้นสูง

Behavior breeds behavior

 • การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการขาย

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความสำเร็จในการขาย

โปรแกรมที่ครบถ้วนของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย แบบประเมินพฤติกรรมการขาย การฟัง การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องอบรม การเรียนรู้และทบทวนจากวีดิโอ  

ระยะเวลา: 1 หรือ 2 วัน

อบรมทักษะการขาย, Selling Skills Training, อบรม Selling Skills

Gaining entry and customer participation 

 • เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าที่มีเวลาน้อย

 • การสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

Insight and value

 • เทคนิคการบริหารการสนทนากับลูกค้า

 • การสร้างโอกาสในการขาย และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก

Collaboration and commitment

 • การนำเสนอความคิดเพื่อให้สร้างการยอมรับโดยง่าย

 • การโน้มน้าว การรับมือกับข้อโต้แย้งและสร้างความแตกต่าง

Higher level discussions

 • การกำจัดอุปสรรคในการตัดสินใจ

 • การสนทนาในระดับกลยุทธ์กับลูกค้า 

bottom of page