top of page
Website Home.jpg

Leading in Times of Change

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรและคน ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่องค์กรที่มีประสิทธิผลมากมายก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากดิจิทัลเทคโนโลยี เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ และพฤติกรรมของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม

  

แอคคอมฯ มีรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ ทักษะ และเครื่องมือให้กับผู้นำยุคใหม่ในการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ เป็นเครื่องมือที่ได้​รับการนำไปใช้โดยบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 และได้มีการติดตามผลว่า เพิ่มประสิทธิผลและสร้างผลสำเร็จให้บุคคล ทีมและองค์กรมาแล้ว 

​  ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาจากโปรแกรมนี้กล่าวว่า

  • เป็นกระบวนการที่เข้าใจองค์กรอย่างแท้จริง และนำไปปฏิบัติได้รวดเร็ว

  • เป็นกระบวนการที่เน้นผลลัพธ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

  • เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของบุคลากร

  • สร้างความเข้าใจจากภาพใหญ่ เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันของทีม

  • เป็นระบบ ให้เทคนิคที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร และภายในองค์กร

  • ทำให้ทีมมีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วยกัน

  • ทำให้เกิดภาษาเดียวกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

  • ให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นเลิศ

ด้วยความร่วมมือของแอคคอมฯ และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แอคคอมกรุ๊ป พัฒนาเครื่องมือทันสมัยและนำไปปฏิบัติได้ทันที (Practical and Simple) สนับสนุนผู้บริหารในการนำกลยุทธ์องค์กร การเปลี่ยนแปลง และทักษะการโค้ชทีมสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและความร่วมมืออย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง 

 

เครื่องมือในระดับองค์กร: Organization Navigation™

Fast. Deep. Strategic.

เหมาะกับ CEO และ C-suite หรือกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ในการสร้าง Alignment และ Commitment อย่างรวดเร็ว เป็นกระบวนการที่แยบยล กำหนดทิศทางร่วมกัน วางกลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจได้ดี  กระบวนการนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างทางอีกด้วย

 

เครื่องมือในระดับทีม: Team Navigation™

Driving Change Together

เหมาะกับผู้บริหารและผู้นำของทีม ที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล มีเครื่องมือที่ชัดเจน ต้องการเทคนิคการโค้ชทีมงาน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่น นำพาทีมให้มีความกล้าหาญ (Fearless Team) และก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างมีพลังและส่วนร่วม

 

ทั้งสองเครื่องมือแรก ยังเป็นการพัฒนาทักษะ Agile Leadership เป็นการปูทางไปสู่การสร้าง Agile Organization ที่มีองค์ประกอบทั้งสี่ด้านคือ Strategic Agility, Agile Culture, Agile People และ Resource Agility

 

เครื่องมือสำหรับบุคลากรทุกระดับ Mission Possible

Being effective in disruptive reality

ด้วยความถี่และปริมาณของการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้บุคลากรไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญ  บริหารเวลาและบรรลุผลสำเร็จของงานได้ช้าลง บางครั้งความล่าช้ากระทบไปสู่ทีมอื่นต่อเนื่องไปเหมือนโดมิโน  

เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ (Competency) และความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากรในยุค Disruptive Reality ให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนที่วางไว้ 

(สำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ กรุณา Click เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

​ 

Picture2.png
Picture2.png
Picture2.png
bottom of page