top of page
อบรม EQ.png

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

อบรม EQ
ความฉลาดในการบริหารอารมณ์ (EQ)

 

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของทั้งผู้บริหารและบุคลากรในการสร้างผลงานผ่านคน และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  อีกทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคลากรและทีมงานในองค์กร 

 

ในยุคที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทำธุรกิจและสร้างพันธมิตรในการค้า และการดูแลลูกค้า  ผู้นำจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและความสามารถมากพอในการเข้าใจข้อเด่นข้อด้อยของตนเองและบริหารจัดการตนเอง (Self Management) และมีทักษะทางสังคม (Social Skills or Social Intelligence) ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร เช่น Suppliers, Customers และ Stakeholders

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์จะช่วยให้เราบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อผลลัพธ์ในการเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข 

วิธีการ

ารพัฒนา EQ จำเป็นต้องมีแนวทางการนำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทในการทำงาน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

 

รูปแบบการเรียนรู้และการอบรม EQ ของ แอคคอมกรุ๊ป มีความแตกต่างจากการอบรม EQ ทั่วไป การอบรมเน้นการวิเคราะห์ตนเอง แยกย่อยเป็นขั้นตอนในการนำไปปฎิบัติใช้ได้โดยง่าย กิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และมีกิจกรรมในการติดตามผล

EQ Training

ตัวอย่างหัวข้อในการพัฒนา

  1.   เข้าใจความหมายและประโยชน์ของ EQ ต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน

  2.   เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทั้งสี่ของ EQ

  • ทักษะการวิเคราะห์ ประเมินตนเอง และรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตน (Self-awareness)

  • ทักษะการบริหารอารมณ์และการแสดงออกของตนเอง (Self-management)

  • ทักษะการวิเคราะห์ และเข้าใจผู้อื่น และการแสดงออก (Empathy)

  • ทักษะการบริหารความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการทำงาน (EQ in Conflict Situation)

    1. สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Emotional Intelligence มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ ตลอดจนบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน

    2. สามารถนำทักษะ EQ มาใช้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#อบรม EQ
#EQ Training

bottom of page